SKGO Exchange 4

Komponenta 1 - Opštinsko planiranje i SLAP

Cilj ove komponente je podrška sprovođenju relevantnih nacionalnih prioriteta kroz povezivanje sa sektorskim strategijama i akcionim planovima lokalnih samouprava i razvoj liste infrastrukturnih projekata (project pipeline) u specifičnim sektorima.

 

U okviru ove komponente programa, EU Exchange 4 tim radiće na:

 

  • Razvijanju specifičnih sektorskih strateških dokumenata u oblastima upravljanje otpadom, energija i zaštite životne sredine i akcionih planova već postojećih razvojnih strategija sa razvijenom listom projekata povezanih sa prioritetnim nacionalnim ciljevima.

 

SKGO će u saradnji sa resornim ministarstvima kroz transparentan proces izabrati i pružiti podršku za najmanje 10 lokalnih samouprava  u razvoju sektorskih strategija i isto tako najmanje 10 lokalnih samouprava  u izradi akcionih planova za sprovođenje već postojećih razvojnih strategija (uključujući razvoj 10 koncepata projekata).

 

Takođe, biće pružena i direktna podrška u razvijanju dve metodologije za sektorsko strateško planiranje,  konkretno za izradu lokalnih energetskih planova i lokalnih programa  za zaštitu životne sredine) koje će biti i implementirane u odabranim lokalnim samoupravama.

 

  • Unapređenju mehanizama za usklađivanje opštinskih strateških dokumenata sa regionalnim i nacionalnim strategijama i politikama.

 

Iako je veliki broj lokalnih samouprava razvio strategije razvoja, analizom procesa planiranja u gradovima i opština u Republici Srbiji, utvrđeno je da postoji potreba za boljim usklađivanjem nacionalnih, regionalnih i lokalnih razvojnih strategija značajnih za implementaciju nacionalnih strateških prioriteta. SKGO će pored rada na unapređivanju mehanizama za usklađivanje opštinskih strateških dokumenata sa regionalnim i nacionalnim strategijama i politikama kroz standardizaciju izrade lokalnih strategija u saradnji sa ministarstvom regionalnog razvoja i lokalne samouoprave takođe raditi i na godišnjem mapiranju procesa planiranja na lokalnom nivou, kao i na daljem održavanju  i ažuriranju baze opštinskih strateških dokumenata.

 

  • Institucionalizaciji SLAP IS, kao i na stvaranju kvalitetnog projektnog pipeline relevantnih opštinskih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i EU procedurama.

 

Tokom realizacije ovog cilja, SKGO će nastaviti da pruža podršku lokalnim samoupravama u planiranju, identifikaciji i registraciji infrastrukturnih projekata (regionalni pristup u skladu sa sporazumima sa resornim ministarstvima). Podrška će se ogledati kroz pomoć opštinama i regionalnim SLAP koordinatorima u korišćenju SLAP baze, sa ciljem unapređenja informacija o projektima u sistemu. Unapređenjem rada Mreže SLAP koordinatora biti podignut kapacitet, kao i nivo razmene informacija i iskustva, u cilju podrške unapređenju projektnog planiranja i upravljanja na lokalnom nivou

 

  • Korišćenju SLAP IS kao transparentnog oruđa za operativno planiranje (lokalni, regionalni i nacionalni planovi), budžetiranje, pripremu i finansiranje infrastrukturnih projekata, sa sektorskim pristupom u postizanju efikasnog razvojnog alata.

 

Realizacijom ove programske aktivnosti pristupiće se revidiranju i unapređenju sektorskih upitnika i kriterijuma za ocenjivanje projekata, u skladu sa smernicama resornih ministarstava i finansijskih zahteva u oblasti zaštite životne sredine, ekonomske infrstrukture i energetske efikasnosti. Biće pružena i podrška integraciji SLAP IS u skladu sa procedurama Vlade Srbije, međuinstitucionalnom saradnjom  i razmenom informacija između različitih učesnika na lokalnom i centralnom nivou.

 

 

Koordinator Komponente 1: Aleksandar Marinković, aleksandar.marinkovic@skgo.org.

Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2019, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions