SKGO Exchange 4

Programski budžet - smernice za izradu i prateći modeli

Informacije o procesu pripreme programskog budžeta za 2016. godinu
i o podršci Stalne konferencije gradova i opština (SKGO)
svim gradovima i opštinama u tom procesu
 

U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija za izradu programskog budžeta i u skladu sa projektnim aktivnostima na programima EU Exchange 4 i Institucionalna podrška SKGO - druga faza(SDC), Stalna konferencija gradova i opština nastavlja sprovođenje niza aktivnosti u cilju podrške svim gradovima i opštinama u procesu pripreme programskog budžeta.

(ažurirano Uputstvo za izradu programskog budžeta (verzija 2015) biće istaknuto na veb stranici SKGO po objavljivanju od strane Ministarstva finansija)

U budžetskom ciklusu za 2015. godinu, koja je ujedno i prva godina obavezne primene programskog budžeta u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, SKGO je pripremila inicijalne smernice i modele dokumenata za različite faze ciklusa za budžetske korisnike na lokalnom nivou. Na ovaj način, kao i putem tehničke ekspertize, radionica i čestih konsultacija, SKGO je nastojala da pruži podršku svim gradovima i opštinama i da istovremeno utvrdi pravce unapređenja svih instrumenata podrške u interesu poboljšanja kvaliteta procesa programskog budžetiranja. U tom smislu, pripremili smo set prilagođenih dokumenata koji će, nadamo se, olakšati čitav proces pripreme budžeta lokalnih samouprava za 2016. godinu.  Dokumenta možete preuzeti u sekciji koja sledi i koristiti ih u svom daljem radu:

Naglašavamo da programska struktura jedinica lokalne samouprave koja je definisana Aneksom Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija Republike Srbije (Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave), a koju utvrđuje SKGO u skladu sa nadležnostima JLS, neće biti menjana u procesu pripreme budžeta za 2016. godinu. 

Takođe, na sledećem linku arhivirana su sva dokumenta koja smo pripremili za prethodni budžetski ciklus, te ih možete shodno prilagoditi i koristiti u svom radu, s' tim što se u procesu pripreme budžeta za 2016. godinu preporučuje korišćenje liste ciljeva i indikatora, kao i obrazaca prilagođenih za tekući budžetski ciklus, a koji su izlistani u prethodnoj sekciji:

Arhiva dokumenata za prethodni ciklus

Tokom jeseni 2015. godine, SKGO će neposredno podržati gradove i opštine u finalizaciji pripreme budžeta za 2016. godinu održavanjem regionalnih radionica koje će osigurati punu pokrivenost svih lokalnih samouprava. U obuhvat obuka, kao i ostalih modaliteta podrške od strane SKGO u procesu programskog budžetiranja, ulaze i gradske opštine, iako pomoćna dokumenta nisu posebno prilagođena respektivnim nadležnostima gradskih opština, ali verujemo da u značajnoj meri mogu biti shodno primenjena. O rasporedu regionalnih radionica bićete blagovremeno obavešteni i putem veb stranice SKGO. Takođe, u meri u kojoj se pokažu svrsishodnim, preporuke i komentari učesnika radionica biće iskorišćeni za unapređivanje i dopunjavanje preporučenog seta pomoćnih dokumenata, koje ćemo uredno ažurirati na veb stranici SKGO.

PITANJA I ODGOVORI

U cilju dodatne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu primene programskog budžeta, SKGO će i u procesu pripreme budžeta za 2016. godinu nastojati da pruži odgovore na pitanja i komentare koje dobijamo od predstavnika lokalnih samouprava. Posebno naglašavamo da u ovom delu SKGO ne tumači propise niti daje mišljenja u vezi njihove primene već pružamo komentare, preporuke, moguća rešenja kao i dobru praksu pojedinih lokalnih samouprava. U nastavku se nalazi link za dokument u kome možete pronaći do sada postavljena pitanja i komentare, kao i odgovore SKGO. I ovaj dokument ćemo dopunjavati, korigovati i ažurirati po potrebi, tako da pozivamo sve lokalne samouprave da nastave da nam šalju sva pitanja od značaja za uspešnu pripremu budžeta za 2016. godinu.

Preuzmite dokument sa pitanjima i odgovorima >>>

 

 

Za sva pitanja i komentare predstavnika gradova i opština, na veb stranici će biti otvorena i sekcija „Odgovori i pitanja", putem koje će SKGO pružati sve odgovore i komentare.

Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2019, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions